RIADNE POVOLENIA - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

RIADNÉ POVOLENIA

MsO SRZ BB - Informácia o platbách pre rok 2020


CENNÍK POVOLENÍ

 • Členská známka dospelí

 • Členská známka mládež (vrátane študentov)

 • Členská známka deti (6-14 rokov)

41,00 €
17,00 €

1,00 €

- uhradiť do 31.03.2020!!!
- uhradiť do 31.03.2020
!!!

- uhradiť do 31.03.2020!!!

Členovia, ktorí zaplatia člen. príspevok po 31.03.2020 platia zápisné ako noví členovia.

 • Zápisné dospelí

 • Zápisné mládež

 • Zápisné deti

30,00 €
10,00 €
5,00

Zápisné platia len noví členovia, členovia ktorí si obnovujú členstvo v SRZ (obnoviť členstvo v SRZ bez prijímacích skúšok je možné maxim. do 3 rokov od ukončenia členstva).

Druhy povolení:

 • Zväzové povolenie na vody kaprové (Ka)

40,00 €

+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia.

 • Miestne povolenie na vody Ka

 • Miestne povolenie so zľavou Ka

46,00 €
43,00 €

Zľava - (ZŤP, dôchodcovia od 62 rokov, ženy, mládež študenti do 25 rokov).

 • Miestne povolenie Ka pre deti 6-14 rokov

 • Miestne povolenie Ka pre deti do 3-5 rokov

 • Zväzové povol. na vody Ka pre deti 6-14 rokov

14,00 €
zdarma
10,00 €+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia pre deti.

 • Zväzové povolenie na vody lipňové (Li)

40,00 €

+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Li povolenia.

 • Miestne povolenie na vody Li

 • Miestne povolenie Li pre deti 6-14 rokov

 • Miestne povolenie na vody pstruhové (Ps)

 • Miestne povolenie Ps pre deti 6-14 rokov

 • Dobrovoľný príspevok na športovú činnosť detí a mládeže na rok 2020

 • Nová členská legitimácia

Číslo účtu SK89 0200 0000 0000 2703 3312

37,00 €
17,00 €
40,00 €
15,00 €

1,00 €

1,00 €


- resp. viac
-
len mládež a dospelí

Zľavu výlučne na miestne Ka povolenky majú: starobní dôchodcovia od 62 rokov (nar.1958 a starší), ZŤP a invalidní dôchodcovia po predložení dokladu o invalidite, ženy, mládež, študenti denného štúdia do 25 rokov, študenti, ktorí v r. 2020 dovŕšia 18 rokov, musia predložiť doklad o návšteve školy.

Do kategórie detí patria deti do 14 rokov, ktoré 14 rokov dosiahnú v r. 2020 (rok narodenia 2006 a mladšie).
Deti do 14 rokov môžu loviť len v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov (§ 14, odsek 6 a 7 vyhlášky o rybárstve). Môžu si zakúpiť aj Li a Ps povolenky.

Do kategórie mládeže patrí mládež od 15 do 17 rokov, pričom 15 rokov musí dosiahnuť v r. 2020 (roky narodenia 2005, 2004, 2003).

V kategórii dospelých budú členovia, ktorí v r.2020 dovŕšia 18 a viac rokov (rok narodenia 2002 a starší). Títo členovia (vrátane študentov) majú brigádnickú povinnosť odpracovať v roku 2020 6 brigádnických hodín.

Brigádnickú povinnosť nemajú dôchodcovia: invalidní, starobní od 62 rokov veku (nar. 1958 a starší), ZŤP, ženy a členovia RS.
Povinnosť členov SRZ odpracovať brigády:

1.) odpracovať 6 brigádnických hodín v roku 2020, alebo uhradiť vopred pri preberaní dokladov pre rok 2020 príspevok 42 €, čo bude považované za splnenie brigádnickej povinnosti pre rok 2020.
2.) v prípade neodpracovania 6 brigádnických hodín v 2019 musí člen s brigádnickou povinnosťou uhradiť 60 € (10 € za 1 hodinu) za neodpracované brigády v r.2019, a to pri preberaní dokladov pre rok 2020.

Členovia sú povinní prevziať si zaplatené známky a povolenky do 31.03.2020
Platby vykonávajte bankovým prevodom na účet SK89 0200 0000 0000 2703 3312, alebo priloženou poštovou poukážkou ktorú dostane pri odovzdávaní záznamov o úlovkoch. K prevzatiu dokladov pre r.2020 si prineste potvrdenie o platbe, členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou, platný štátny rybársky lístok (vydáva mestský resp. obecný úrad) a potvrdenie o vrátení záznamov o úlovkoch za r. 2019.  Ak si platíte novú členskú legitimáciu doneste si aj fotografiu (3,5 x 3).


V Banskej Bystrici, 09.12.2019


                                                                                                         Výbor MsO SRZ Banská BystricaUpozornenie:

Lov rýb sa v roku 2020 riadi novoprijatým Zákonom o rybárstve č.216/2018 Z.z. účinného od 1.1.2019 a novou vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu. Vyzývame našich členov, aby si nový zákon o rybárstve prečítali a oboznámili sa s novými pravidlami lovu rýb.

Prosíme tých členov, ktorí si nenahlásili e-mailovú adresu, aby tak urobili buď osobne v kancelárii SRZ, alebo elektronicky na adresu: ryby.bb@gmail.com

Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnické hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa vpisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik  povinný na brigádu priniesť.

Doporučenie:
Pre lepšiu informovanosť doporučujeme našim členom pravidelne sledovať našu webovú stránku: www.rybybb.sk
Návrat na obsah