18.05.2022 | POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Prejsť na obsah

18.05.2022 | POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v POZVÁNKA · Streda 18 Maj 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbvyrocnaclenskaschodza
Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Banská Bystrica,
Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01, Banská Bystrica


P O Z V Á N K A


na riadnu Výročnú členskú schôdzu
Obvodných organizácií č.1, 2, 3
SRZ MsO Banská Bystrica,

ktorá sa uskutoční dňa  04.06.2022 /sobota/ o 9,00 hod.
v AULE Obchodnej akadémie, Tajovského 25, Banská Bystrica


Program:

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu
2. Voľba predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie a volebnej komisie
3. Správa o činnosti Mvýboru za uplynulé volebné obdobie
4. Správa hospodára
5. Správa KK a hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
6. Plán hlavných úloh na rok 2022
7. Správa mandátovej komisie
8. Predstavenie kandidátov do orgánov obvodných organizácií č. 1, 2, 3
9. Voľby do výborov obvodných organizácií č. 1, 2, 3 na volebné obdobie 2022-2026

Prestávka

10. Diskusia
11. Voľby delegátov na mestskú konferenciu
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver


Členova SRZ do 18 rokov, nemajú právo voliť a byť volení.


V Banskej Bystrici, 12.05.2022

Výbory obvodných organizácií č. 1, 2, 3
SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah